till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkarSKA-rådets riktlinjer för bidrag till projektavgifter och resor

SKA-rådet får statliga medel för att öka användarnas inflytande i arbetet med standardisering. En del av pengarna använder SKA-rådet för att ge bidrag till projektavgifter och resor. SKA-rådet ger däremot inte bidrag till medlemsavgifter i standardiseringsorgan eller till översättningar av standarder eller andra dokument.

Bidragen kan sökas av SKA-rådets målgrupper som är:ideella organisationer såsom konsument-, arbetstagar-, miljöorganisationer samt andra ideella riksorganisationer som i sina stadgar utgår från ett tydligt användarperspektiv. Med "användare" avser rådet slutanvändare såsom konsumenter, arbetstagare, patienter, ”allmänheten”, privatpersoner etc. Med användare avses inte t.ex. företag, branschorganisationer, yrkesförbund, kommuner och landsting eller sammanslutningar därav.

På SKA-rådets hemsida finns information om rese- och projektavgiftsbidrag.

1. Bidrag till projektavgifter

Enligt regeringens riktlinjer kan SKA-rådet ge bidrag "till ideella organisationer för deras avgifter för medverkan i svenskt standardiseringsarbete. Härvid ska arbete av brett allmänintresse prioriteras. Vid fördelning av bidraget ska särskilt beaktas att organisationer och eller områden av olika intressen får del av medlen”.

När SKA-rådet beslutar om bidrag utgår rådet från definitionen av målgrupperna samt regeringens riktlinjer ovan.

Tillvägagångssätt
SKA-rådet tar emot ansökningar om bidrag till projektavgifter via e-post (papperspost accepteras också). På SKA-rådets webbplats finns formulär för ansökan. Första gången en organisation söker bidrag ska stadgar och senaste bokslut finnas med i ansökan.

SKA-rådet behandlar ansökningar löpande under kalenderåret så länge det finns pengar kvar att förmedla, med 1 oktober som sista ansökningsdag. Organisationer kan bara få bidrag för projektavgifter under ett kalenderår i taget eftersom SKA-rådet får anslag per kalenderår.

SKA-rådet skickar sitt beslut med e-post till den ansökande organisationen och en kopia till den som ska delta i projektet, projektledaren eller annan ansvarig person, samt till det standardiseringsorgan (ITS, SEK eller SIS) som driver projektet. Standardiseringsorganet skickar sedan en rekvisition på beloppet till SKA-rådet, vars sekreterare attesterar rekvisitionen och skickar den vidare till SKA-rådets ekonomiska administration (för närvarande SIS Ekonomi) som gör utbetalningen.

SKA-rådets beslut kan inte överklagas.

Bidrag till LO, TCO och SACO
Ansökningar om bidrag till LO, TCO och SACO hanteras på ett särskilt sätt. Sedan 2007 samordnar de fackliga centralorganisationerna de flesta av ansökningarna från förbunden genom ASTA-gruppen, (Arbetsgrupp för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet). Varje år gör ASTA-gruppen en sammanställning av de projekt som organisationerna vill vara med i och vilka personer som ska delta. Listan skickas till standardiseringsorganen SIS och SEK som kompletterar med aktuella projektavgifter. Därefter skickar ordföranden för ASTA-gruppen en gemensam ansökan om bidrag till SKA-rådet.

Beslutsordning för bidrag till projektavgifter
SKA-rådet tar beslut om bidrag till projektavgifter genom majoritetsbeslut på sammanträden. Ledamot som har anknytning till den ansökande organisationen deltar inte i beslutet. Om SKA-rådet fattar beslut mellan sammanträdena ska de redovisas och bekräftas i efterhand och föras in i SKA-rådets protokoll.

SKA-rådets sekreterare kan bevilja ansökningar om fortsatt stöd till organisationer som tidigare fått bidrag för att delta i standardiseringsprojekt, så länge ansökan följer SKA-rådets riktlinjer. Om sekreteraren bedömer att ansökan är principiellt viktig, av övergripande karaktär eller särskilt svårbedömd, ska beslutet tas i samråd med SKA-rådets ordförande.

2. Resebidrag

SKA-rådet kan ge resebidrag till organisationer som tillhör SKA-rådets målgrupper för att de ska kunna delta i internationella standardiseringsmöten. En förutsättning är att de arbetar i projekt som drivs av de auktoriserade standardiseringsorganen i Sverige (ITS, SEK, SIS).

I undantagsfall kan SKA-rådet ge bidrag till fristående experter som företräder någon av rådets målgrupper. För detta krävs en skriftlig begäran från en myndighet eller riksorganisation.

I vissa särskilda fall kan SKA-rådet också ge resebidrag till nationella möten.

Utöver reseersättning kan ett inläsningsbidrag rekvireras av berörd organisation vid deltagande som svensk användarrepresentant i ett internationellt möte.

Regler för resebidrag:

  • SKA-rådet behandlar en ansökan per resa. Syftet med resan ska vara tydligt beskrivet i ansökan.
  • SKA-rådet ska ha ansökan senast en månad innan resan. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl för det, men SKA-rådet godkänner inte ansökningar som kommer in i efterhand.
  • SKA-rådets bidrag följer statens regler för hur resekostnader ska ersättas. SKA-rådet bidrar med högst 50 000 kronor per deltagare och år. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl för högre belopp.
  • Inläsningsbidraget på 5 000 kr vid deltagande i internationella möten utbetalas till organisationen förutsatt att rekvisitionen för bidraget skickats till rådet.
  • SKA-rådet ska ha en reseräkning med originalkvitton senast en månad efter att resan genomförts.
  • SKA-rådet ska ha en reserapport senast en månad efter att resan genomförts. Rapporten ska visa vad som har gjorts för att uppfylla syftet med resan.
  • SKA-rådet kan i vissa fall även ge bidrag till kostnader för resor till möten inom Sverige som inte kan genomföras med lokaltrafik.

Tillvägagångssätt
SKA-rådet tar emot ansökningar om resebidrag senast en månad innan mötet äger rum. SKA-rådet tar emot ansökningar via e-post (papperspost accepteras också). På SKA-rådets hemsida finns information om att söka resebidrag. Där finns även formulär för ansökan och reserapport.

SKA-rådet skickar sitt beslut med e-post till den som ansökt om bidrag och en kopia till projektledaren eller annan ansvarig person hos standardiseringsorganet (ITS, SEK eller SIS) som driver projektet. Efter att SKA-rådet tagit emot reseräkningen och godkänt reserapporten skickar SKA-rådets sekreterare reseräkningen med originalkvitton till SKA-rådets ekonomiska administration (för närvarande SIS Ekonomi) som gör utbetalningen.

Om SKA-rådet har beviljat inläsningsbidrag ska en rekvisition (Inläsningsbilaga) bifogas beslutsbrevet. Rekvisitionen ska skrivas under av organisationens firmatecknare och sedan skickas tillbaka till SKA-rådet. Utbetalning sker till organisationen som rekvirerat bidraget efter att SKA-rådet godkänt din reseräkning. Organisationen ersätter sedan i sin tur dig, enligt överenskommelse, och kan göra eventuella avdrag för exempelvis moms, sociala avgifter, skatt och administration.

SKA-rådets beslut kan inte överklagas.

Beslutsordning för resebidrag
SKA-rådets sekreterare bedömer ansökningar om resebidrag och tar beslut, så länge ansökningarna följer SKA-rådets riktlinjer. Om något i ansökan är oklart eller tveksamt ska beslutet tas i samråd med SKA-rådets ordförande. Om det finns särskilda skäl ska ansökan behandlas av SKA-rådet.

SKA-rådet tar beslut om utbetalning efter att reseräkning med kvitton i original samt reserapport skickats in. Ibland är beloppet som redovisas i reseräkningen högre än det som SKA-rådet beviljat bidrag för. Sekreteraren har då rätt att godkänna de ökade kostnaderna, upp till 20 procent av det beviljade bidraget, utan att SKA-rådet tar nytt beslut.


Tillbaka till Sök bidrag
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss