till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
 

Arbetsmiljö >

Säkerhet >

Miljökrav >


motorsåg

 

Med hjälp av svenska fackliga insatser har lyfthöjden för insättningar av båren i ambulanser sänkts, så att personalen inte behöver böja armarna för att få in båren i bilen.Arbetsmiljö
av Sven Bergström, LO

Ergonomi
Medverkan har skett sedan starten 1988. Standarden behandlar ergonomiska principer vid utformning av maskiner och arbetsutrustning. Målsättningen är att standarden ska uppnå de generella ergonomiska kraven på maskiner och arbetsutrustning som tillverkaren och konstruktören har att ta hänsyn till för att uppfylla EGs maskindirektiv.

Redan vid första mötet togs den för LO viktiga frågan om belastningsskadorna upp, där den fackliga målsättningen har varit att konstruktörer redan vid tillverkningen ska undvika maskinkonstruktioner som medför kortcykliga repetitiva arbetsuppgifter. Denna fråga ledde så småningom till ett beslut om att en ny standard om interaktionen mellan människa och maskin skulle formuleras. Standarden har formulerats och heter EN 614-2.

Infästningsanordningar på tak
Ett förslag till standardisering av infästningsanordningarna för säkerhetslinor på byggnader som hade varit på sex månaders remissbehandling och godkänts som preliminär europastandard var ur svensk facklig synpunkt helt undermåligt. Svenska krav på fästöglor är fackligtatt de ska hålla för rycket av 100 kilo som faller fritt 2,5 meter. Något sådant krav fanns inte i förslaget som utarbetats av en grupp med experter som företrädde tillverkare av takpapp och plastfönster som saknade kunskap om säkerhetskraven på infästningar.

Genom svenskt fackligt agerande i samarbete med övriga nordiska länder tillbakavisades förslaget till arbetsgruppen för omarbetning. Förslaget som var nära på att bli godkänt var så bristfällligt att det skulle inneburit betydande försämringar ur säkerhetssynpunkt.

Ett annat exempel där svenska fackliga insatser har medverkat till en ökad säkerhet vid takarbeten gäller fasta takstegar. Efter att ha medverkat till att det undermåliga förslaget som innebar att takstegen endast fästes med en krok drogs tillbaka fick den svenska fackliga representanten möjlighet att i samarbete med övriga ledamöter i den svenska tekniska kommittén skriva ett nytt förslag till standard. Efter bearbetning med utgångspunkt från inkomna synpunkter och indelning i två klasser blev svenska krav i stort sett tillgodosedda.

Lyftplattformar
I den arbetsgrupp som behandlar lastbryggor har utformningen av nödstoppet varit en kontroversiell fråga. Svenska fackliga krav har varit att nödstoppet ska stoppa hela bryggan och inte endast aktuell lyftanordning. Stoppet ska också vara i form av en knapp och inte en switchfunktion. Andra krav har varit att instruktionerna ska vara i form av pitchprogram (bilder) istället för text. Utan facklig medverkan hade inte heller frågan om kraven på hydrauliken vid extrema temperaturskillnader blivit föremål för diskussioner och överväganden.

I en annan arbetsgrupp behandlas bakgavellyftar där säkerhetskraven till stor del är utformade utifrån svenska riskanalyser och fackliga krav. Här finns två exempel där fackliga krav har gett resultat i standarden. Det första exemplet handlar om att förebygga de allvarliga olyckor som en överbelastning av lyften kan förorsaka. I standarden har därför införts krav på varningssystem för överlast. Det andra exemplet rör klämningsrisken mellan lyft och fordon, där andra länder velat godkänna s k fotkontroll av lyften. Genom argumentation för tvåhandskontroll med svenska lösningar som förebild och argument hämtade från bland annat maskindirektivet och standarden EN 292 har fotkontrollen kunnat undvikas.

Traktorer och maskiner för jord- och skogsbruk
Arbetsgruppen behandlar bland annat högsta tillåtna krafter vid körning av jord- och skogsmaskiner. Svenska fackliga krav har i detta arbete varit att värdena måste sänkas eftersom nuvarande nivåer i praktiken utesluter kvinnor från denna typ av arbeten. En utgångspunkt från kraven har varit de ergonomiska principerna från den tekniska kommittén TC 122.

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss