till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar


Standarder finns eller kommer att finnas för nästan alla varor och tjänster. De omger oss hemma, på jobbet och på fritiden och påverkar vår säkerhet, hälsa och miljö. Därför är det viktigt att den som ska använda en vara eller tjänst kan vara med och påverka. Det får inte vara bara producenter som utarbetar standarder.

EU använder standarder för att fastställa krav på olika egenskaper hos produkter och tjänster. För Sverige innebär EU-medlemskapet att ansvar som tidigare låg på myndigheter flyttats över till nationella och europeiska standardiseringsorgan. Där har kapitalstarka företag stort inflytande medan användarna fått svårare att hävda sina intressen. Många ideella organisationer hindras av att de inte kan betala avgifter och resekostnader.

Regeringen har avsatt särskilda medel för att användarrepresentanter från ideella organisationer ska kunna vara med och utveckla standarder, i Sverige och internationellt. I det arbetet kan din organisation vara med.

Hur går det till?
Inom standardiseringsorganen möts representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter i olika projekt. Din organisation får direkt inflytande genom att delta i en av de svenska standardiseringskommittéerna samt i de internationella arbetsgrupperna.

Det kan innebära att du:
deltar i nationella och internationella möten
ställer krav på utformningen av nya standarder
tar fram underlag till ny standard
är remissinstans för nya standardförslag
får information om vad som är på gång

Läs mer på SIS hemsida:

Delta i standardutveckling

Lär dig mer om arbetet med standardisering

Webbutbildningen "Bli användarrepresentant!” vänder sig till dig som vill veta hur det går till att jobba med standardisering.

Tanken är att utbildningen ska fungera som introduktion till standardisering för användarrepresentanter från ideella organisationer - exempelvis från funktionshinderrörelsen, konsument- eller miljöorganisationer.

Utbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner, som finansierats av Arvsfonden.

Webbutbildningen hittar du här:

Bli användarrepresentant!

Utbildningens innehåll:

Kapitel 1. Varför standardisera?
Här berättar vi varför standardiseringsarbetet är viktigt.

Kapitel 2. Vad är en standard?
Här går vi närmare in på vad en standard egentligen är för något.

Kapitel 3. Standardisering i Sverige
I Sverige bedrivs ett omfattande standardiseringsarbete.

Kapitel 4. Standardisering i världen
Här berättar vi om standardisering på global och europeisk nivå.

Kapitel 5. Bli användarrepresentant!
I den avslutande delen kommer vi närmare in på användarrepresentantens roll och grundläggande arbetsuppgifter.

 

Standarder och standardisering – webbutbildning på engelska

Denna interaktiva webbutbildning ger en tydlig och enkel introduktion till standarder och standardiseringsprocessen i på nationell, europeisk och global nivå.

De olika kursmomenten guidar dig igenom vad en standard är, hur de utvecklas och deras viktiga roll för att skydda konsumenter, arbetstagare och miljö. Den visar också på vikten av att civilsamhället engagerar sig i standardisering för att förbättra, stärka och ge legitimitet åt standardiseringssystemet.

ANEC, ECOS och ETUC har tillsammans med CEN-CENELEC utvecklat utbildningen.

Webbutbildningen hittar du här:

Standarder och standardisering (webbutbildning på engelska)

 

 

   Enligt en ny europastandard får inte leksaker ge ifrån sig ljud som överstiger EU:s direktiv för ljudnivåer i arbetslivet. Detta tack vare svenska konsumentrepresentanter som under flera år har arbetat för att begränsa hörselskadligt buller från leksaker.

Läs mer >
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss