till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar

 

 

Förändringar i SKA-rådets styrelse 2021

Ny medlem: Ebba Magnusson, Naturskyddsföreningen 

Ny medlem: Tina Nordling, LO 

Ny sekreterare: Anna Mickols

OBS! Nytt telefonnummer till SKA-rådet: 

08-555 521 77  

We have got a new phone number:

+46 8 555 521 77 Presentation av SKA-rådet 2020

Här kan du få inblick i SKA-rådets uppdrag och arbete. Läs mer om varför vi finns, vilka vi är, vad vi gör mm.

Läs mer:

Presentation av SKA-rådet 2020

 

Bli användarrepresentant!

– lär dig hur i ny webbutbildning

Webbutbildningen "Bli användarrepresentant!” vänder sig till dig som vill veta hur det går till att jobba med standardisering.

Tanken är att utbildningen ska fungera som introduktion till standardisering för användarrepresentanter från ideella organisationer - exempelvis från funktionshinderrörelsen, konsument- eller miljöorganisationer.

Utbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner, som finansierats av Arvsfonden.

Webbutbildningen hittar du här:

Bli användarrepresentant!

 

Standarder och standardisering – webbutbildning på engelska

Denna interaktiva webbutbildning ger en tydlig och enkel introduktion till standarder och standardiseringsprocessen i på nationell, europeisk och global nivå.

De olika kursmomenten guidar dig igenom vad en standard är, hur de utvecklas och deras viktiga roll för att skydda konsumenter, arbetstagare och miljö. Den visar också på vikten av att civilsamhället engagerar sig i standardisering för att förbättra, stärka och ge legitimitet åt standardiseringssystemet.

ANEC, ECOS och ETUC har tillsammans med CEN-CENELEC utvecklat utbildningen.

Webbutbildningen hittar du här:

Standarder och standardisering (webbutbildning på engelska)

 

Fler användarrepresentanter och ökad kvalitet

Våra insatser för att främja och öka antalet användarrepresentanter har gett tydliga resultat. Redan i mars 2017 tog våra medel slut avseende projektavgifterna.
Nu finns 2017 års arbete summerat i verksamhetsberättelsen.

Läs mer:

SKA-rådets verksamhetsberättelse 2017

 

Vi fortsätter att öka engagemanget!

Den positiva utvecklingen fortsätter. Antalet användarrepresentanter som är involverade i standardiseringsprojekt ökar stadigt.

 

Satsningarna inom både konsument- och funktionshinderområdet har gett tydliga resultat. Även inom miljöområdet har deltagandet ökat.

 

SKA-rådet på ny adress

Vi har flyttat till nya lokaler och har från januari 2017 ny adress.

Rådets adress är:

SKA-rådet
Sveriges Standardiseringsförbund
c/o SIS
Box 45443
104 31 Stockholm

 

Verktyg för hållbar utveckling

– seminarium 6 oktober 2015

Vad är på gång, vilka är trenderna och hur kan vi nå framgång och driva utvecklingen framåt? Svenska och internationella standardiseringsexperter möttes och diskuterade under SKA-rådets seminarium i Stockholm den 6 oktober 2015.

Ta del av föreläsarnas presentationer:

Verktyg för hållbar utveckling, SKA-rådet

Ludvig Hubendick, SIS

Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Michela Vuerich, ANEC

Laura Degallaix, ECOS

Sadie Homer, Consumers International

 

Inom vilka områden och projekt finns användarrepresentanterna?

I sammanställningen nedan har du möjlighet att få en överblick över i vilka ämnesområden användarrepresentanterna finns engagerade samt i vilka standardiseringsprojekt. Vill du att din organisation ska involvera sig i ett viktigt område för er – hör av er till oss så berättar vi mer om hur ni kan gå tillväga.

Läs mer:

Sammanställning över projekt, organisationer och områden

 

SKA-rådets arbete ger resultat

Antalet projekt med användarrepresentanter har mer än dubblerats


I början av 2000-talet påbörjade vi satsningen för att få med fler användarrepresentanter i standardiseringsarbetet. Tio år senare kan vi konstatera att insatser ger resultat. Antalet standardiseringsprojekt där användarrepresentanter deltar har mer än dubblerats. Sverige är ”outstanding” när det gäller att involvera användarrepresentanter i utvecklingen av standarder. Tydligast är ökningen hos konsument- och funktionshinderorganisationerna.Nu fortsätter vi vårt arbete för att säkra den positiva utvecklingen. Vi har dessutom extra fokus på att öka deltagandet inom miljöområdet.


Förändringar i SKA-rådet


– gäller från 1 januari 2014

Ny ordförande: Ivar Rönnbäck, Stf Generaldirektör Konsumentverket
Ny ledamot från LO: My Billstam
Ny ledamot från Naturskyddsföreningen: Stina Lindblad
Ny organisation i rådet: Arbetsmiljöverket, ledamot: AnnSofie Kero

Svensk standardiseringsstrategi

SKA-rådet har under 2013 aktivt deltagit i Svenska Standardiseringsförbundets arbete med att ta fram en svensk standardiseringsstrategi.

Om strategin på Svenska Standardiseringsförbundets hemsida

Riktlinjer för bidragsansökningar

SKA-rådets riktlinjer för bidragsansökningar finns nu tillgängliga för alla här på hemsidan.

Till riktlinjerna


Användarinflytande och standardisering

– välbesökt och uppskattat seminarium 18 oktober 2012

Kansliråd Hedvig Landahl från UD informerade om EU:s nya standardiseringspaket. Det nybildade "Sveriges standardiseringsförbund" presenterades av förbundets ordförande Åke Danemar.
Seminariedeltagarna fick också ta del av en ny rapport om användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen. Vilka hinder och framgångsfaktorer finns det för ett effektivt användarinflytande inom standardiseringen? Rapporten har tagits fram av Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Läs mer:

CFK rapport 2012:01

Rådet byter namn!

SSR Konsumentråd byter namn till Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet.


Filmer

Under 2011 har vi tagit fram ett antal filmer där vi intervjuar olika användarrepresentanter om deras medverkande i standardiseringen och hur de har påverkat resultatet.

Till filmerna


Tillgänglighet kräver standardisering

Seminariet Tillgänglighet kräver standardisering visades live på vår webb-tv under Världsstandardiseringsdagen 14 oktober 2010.
Nu kan du se filmerna med tolk och text eller utan.

Till webb-tv/arkiv

Läs mer:

Om Världsstandardiseringsdagen på ISO:s webbplats

Om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på regeringens webbplats


15 tillgängliga filmer
om tillgänglighet för alla

Seminariet Tillgänglighet för alla! visades live på vår webb-tv. Nu kan du se filmerna med tolk och text eller utan.

Till webb-tv/arkiv


Tillgänglighet för alla!

– seminarium om tillgänglighet 27 november 2009

Seminariet arrangerades av SKA-rådet i samverkan med Handikappförbunden, Handisam, Hjälpmedelsinstitutet, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter och SIS, Swedish Standards Institute.

Ta del av föreläsarnas presentationer:

Claes Tjäder och Karl-Erik Westman (pdf 497 kB)

Finn Petrén (pdf 1,17 MB)

Göran Marklund (pdf 260 kB)

Hans von Axelson (pdf 1,65 MB)

Jan Gulliksen (pdf 1 MB)

Mia Ahlgren (pdf 363 kB)

Rolf Greiff (pdf 1,46 MB)

Stig Håkansson (pdf 90 kB)

Tomas Berns (pdf 646 kB)

I samband med seminariet den 27 november riktade SKA-rådet en allvarlig uppmaning till regering, myndigheter och organisationer: "Sätt standarder och öka tillgängligheten i samhället!"

Läs mer:

Upprop (pdf 14 kB)

Inbjudan och program (pdf 48 kB)


Konsumentrådets strategi fastställd


- vid SSR:s fullmäktigemöte maj 2009


SKA-rådet har under de senaste åren intensifierat arbetet på att öka användarrepresentationen i standardiseringsverksamheten och på att tydliggöra standardiseringens betydelse i samhället. Arbetet har varit framgångsrikt i båda dessa avseenden. Men det är en lång väg kvar, ännu är användardeltagandet i standardiseringen generellt sett alldeles för lågt. Hur vi ska gå vidare slås fast i SKA-rådets strategi.

Läs mer:

Strategi (pdf 80 kB)

Intervjubilaga 1 (pdf 120 kB)

Intervjubilaga 2 (pdf 152 kB)


Standardisering och offentlig verksamhet


- seminarium på regeringskansliet januari 2009

Utrikesdepartementet och Sveriges standardiseringsråd, SSR, arrangerade den 30 januari ett halvdagsseminarium i Centralposthuset (regeringskansliet) i Stockholm för att belysa de svenska offentliga förvaltningarnas roller och utmaningar i det europeiska och internationella standardiseringsarbetet. Seminariets utgångspunkt var regeringens skrivelse "Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld".

Handelsminister Ewa Björling hälsade de drygt 100 deltagarna från myndigheter, departement, kommuner, landsting och regioner välkomna. Hon underströk i sitt anförande standardiseringens avgörande betydelse för effektivitet, välfärd och tillväxt och ville inspirera deltagarna att använda standardiseringens verktygslåda på nya områden. I de följande programinslagen gavs goda exempel på sådana initiativ inom olika förvaltningar.

Läs mer:

Handelsministerns tal (pdf 80 kB)

Sammanfattning (pdf 328 kB)

Program (pdf 104 kB)

Talarnas bildmaterial:

Anders Ahnlid, Utrikesdepartementet (pdf 848 kB)

Bertil Remaeus, Arbetsmiljöverket (pdf 36 kB)

Anders Lundquist, Lantmäteriet (pdf 796 kB)

Lars Carlsson, Södersjukhuset (pdf 1,2 MB)

Anna Linusson, Stockholms läns landsting (pdf 448 kB)

Pascal Tshibanda, Skaraborgs kommunförbund (pdf 2,2 MB)

Mats Kryhl, Finansdepartementet (pdf 944 kB)


Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld


- Riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse hösten 2008

Den 2 oktober 2008 behandlade näringsutskottet regeringsskrivelsen och Sylvia Lindgrens följdmotion. Även inför detta utskottsmöte gavs SKA-rådet tillfälle att uppvakta.

I föredragningen inför utskottet refererade rådet till regeringsskrivelsen och framhöll att staten måste ta ett tydligare ansvar: standardiseringen är inte längre enbart en fråga för näringslivet. Områden som hållbar utveckling och miljö, tillgänglighet för alla, den växande tjänstesektorn, infrastrukturella satsningar, standardisering som bärare/förmedlare av innovation och forskning, EU:s New Approach och inte minst det globala perspektivet visar att staten och myndigheterna har viktiga roller att spela. Därför önskar rådet se en nationell standardiseringsstrategi, som utarbetas interdepartementalt, och att en nationell samordnare tillsätts med uppgift att koordinera statliga satsningar och involvera Globaliseringsrådet och Hållbarhetskommissionen i arbetet. Rådet önskar vidare ökade resurser för att säkerställa deltagandet från rådets intressegrupper, nysatsning på små och medelstora företag samt särskilt stöd till standardiseringsorganen för översättning av standarder.

I betänkandet, som publicerades ett par veckor senare, uttrycker utskottet bl.a. "sitt stöd för det arbete som bedrivs inom standardiseringsområdet och framhåller betydelsen av att en samlad strategi för standardiseringsarbetet tas fram."

Läs mer:

Näringsutskottets betänkande (pdf 200 kB)


- Regeringens skrivelse till riksdagen våren 2008

Riksdagens näringsutskott behandlade i november 2005 två motioner om standardiseringen. I samband med detta gavs ledamöter i SKA-rådet tillfälle att uppvakta utskottet. Uppvaktningen hade två syften. SKA-rådet ville dels understryka vikten av att användarorganisationer och småföretag ges förbättrade möjligheter att delta i standardiseringsarbetet och dels fästa utskottets uppmärksamhet på behovet av att Sverige, i likhet med med våra viktigaste konkurrentländer, formulerar en nationell strategi för standardiseringen. Efter uppvaktningen beslöt ett enigt näringsutskott att från regeringen begära en skrivelse om standardiseringen.

Regeringen inledde ett omfattande arbete som tog avstamp i den "Strategi för främjande av svenskt inflytande i internationell standardisering", som SSR färdigställde i februari 2006. Efter viss fördröjning p.g.a. regeringsskiftet överlämnades skrivelsen till riksdagen i april 2008.

Med anledning av skrivelsen har Sylvia Lindgren (s) inlämnat en motion.

Läs mer:


Regeringsskrivelse (pdf 784 kB)

Motion (pdf 28 kB)

Pressmeddelande (pdf 16 kB)

Broschyr (pdf 556 kB)


Standardisering utan gränser

– välbesökt konferens om framtidsfrågor 2006

Sveriges standardiseringsråd, SSR arrangerade den 7 november 2006 en heldagskonferens om framtidsfrågor inom standardiseringen. Bakgrunden till konferensen är den ökade internationella konkurrensen och att länder i vår omvärld, exempelvis Kina, USA, Tyskland, Storbritannien och Danmark, tagit fram offensiva nationella standardiseringsstrategier.
Över 160 personer samlades för att lyssna på talare på hög nivå från ett brett spektrum av samhället. Bland talarna återfanns representanter från Svenskt Näringsliv, de fackliga organisationerna, småföretag, myndigheter, forskarvärlden, miljörörelsen, konsumentorganisationer och regeringen.


Läs mer:

Sammanfattning (pdf 476 kB)

Talarnas presentationer:

Charlotte Nyberg, Svenskt Näringsliv (pdf 108 kB)

Erik Ekudden, Ericsson (pdf 956 kB)

Göran Sjöholm & Stig Håkansson, SSR (pdf 88 kB)

Hans Jeppson, UD (pdf 2,1 MB)

Jan Bertoft, Sveriges Konsumentråd (pdf 312 kB)

Lars Flink, SIS (pdf 452 kB)

Leif Trogen, Svenska Bankföreningen (pdf 320 kB)

Lennart Jansson, Firefly (pdf 288 kB)

Magnus Breidne, ITPS (pdf 192 kB)

Marianne Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf 568 kB)

Staffan Söderberg, ISO (pdf 368 kB)

Stig Håkansson, Konsumentverket (pdf 44 kB)

Sven Bergström, LO (pdf 332 kB)Program (pdf 94 kB)

Information (pdf 40 kB)Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt

Interpellationsdebatt om standardiseringen i Sveriges riksdag.

Interpellation 2005/06:397 av Martin Andreasson (fp) till näringsminister Thomas Östros (s) (pdf 98 kB)

Interpellationsdebatten (pdf 138 kB)


Standarder - ett seminarium om tillväxt och konkurrenskraft

Den statliga myndigheten ITPS – Institutet för tillväxtpolitiska studier – arrangerade den 30 mars 2006 ett seminarium om standarder. Seminariet hölls på engelska.

Program, PowerPoint-presentationer och rapporter från ITPS.

Referat på svenska (pdf 96 kB)


Nya motioner hösten 2005:

Tillgängligare standardiseringsarbete
av Lars Ångström (mp)


Motionen som pdf (74 kB)


Standardisering för tillväxt och konsumentmakt
av Martin Andreasson (fp)


Motionen som pdf (114 kB)


Seminarium 2005:

Höj tempen på standardiseringsarbetet!
Standardisering för ökad tillväxt och bättre miljö

SKA-rådet arrangerade seminariet på Riksdagshuset den
27 september

Seminarieprogram (pdf 31 kB)

Referat (50kB)Ladda hem gratisprogrammet AcrobatReader:Ladda hem foldern om SKA-rådet (pdf 407 kB)

Presentation of the Swedish Standards Consumers & Workers Council (SKA-rådet) 2020, in English

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss